Kurs na stopień Pomocnika Instruktora SITN PZN
   
Cel
 
opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej dla przyszłych nauczycieli narciarstwa.
  Należy wykazać się poprawną techniką jazdy na nartach, opanowaniem podstaw metodyki (praca z grupą) oraz umiejętnością jazdy sportowej.
   
 Kryterium kwalifikacyjne
  ukończone 17 lat w roku, w którym odbywa się kurs,
  zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa,
  pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie dla osób niepełnoletnich.
 

ukończony kurs kwalifikacyjny najdalej dwa lata wstecz:
1. potwierdzony wpisem do "Indeksu" (od sezonu 2002/2003),
2. potwierdzony zaświadczeniem (dotyczy absolwentów kursów kwalifikacyjnych z sezonu 2001/2002),

  wynik w slalomie gigancie w Zawodach Regionalnych odpowiadający minimalnie 6 pkt. (dotyczy absolwentów kursu kwalifikacyjnego od sezonu 2002/2003).
Wynik jest ważny dwa lata.
   
Ukończenie kursu kwalifikacyjnego nie dotyczy zawodników PZN z II klasą sportowa. Ważność II klasy sportowej - 2 lata.
 
Kurs
 
  kurs organizują wyłącznie Licencjonowane Szkoły Narciarskie (licencja SITN-PZN A+B),
  czas trwania kursu - 13 dni (+ jeden dzień egzamin wewnętrzny).
   
 Program kursu
 

praktyka:
13 dni szkolenia × 5 godzin lekcyjnych dziennie

doskonalenie techniki jazdy, w tym jazda terenowa - 25% czasu zajęć,
doskonalenie pokazu ewolucji - 20% czasu zajęć,
jazda sportowa - 25% czasu zajęć,
praca z grupą (instruowanie) - 20% czasu zajęć,
elementy karwingu - 10% czasu zajęć.

teoria:
historia narciarstwa w Polsce (seminarium) i na świecie (wykład) - 2 godziny,
organizacja narciarstwa (Polska i świat) - 1 godzina,
zagadnienia bezpieczeństwa w górach - 2 godziny,
analiza techniki - 2 godziny,
metodyka - 2 godziny,
Narciarski Regulamin Sportowy - 1 godzina,
seminarium: sprzęt i ekwipunek - 2 godziny.

   
 Warunki otrzymania stopnia jako etapu szkolenia
  odbycie kursu według podanego poniżej programu,
  zdanie wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego z wyszczególnionych przedmiotów,
  zdanie egzaminu regionalnego w określonym czasie od ukończenia kursu.
   
 Uprawnienia
  udział w Zawodach Regionalnych. Odpowiedni wynik kwalifikuje do Ogólnopolskich Zawodów Instruktorów (do 6 miejsca w grupie dziewcząt lub chłopców),
  odbycie praktyki w Licencjonowanej Szkole Narciarskiej przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego.
Pomocnik Instruktora nie posiada samodzielnych uprawnień szkoleniowych.
   
 Ważność stopnia jako etapu szkolenia
   
  ważność stopnia jako etapu zdobywania uprawnień instruktorskich wygasa po 3 latach od daty egzaminu,
  przez kolejne dwa lata po utraceniu uprawnień można je jednorazowo odtworzyć podczas Egzaminu Regionalnego,
  po pięciu latach od uzyskania uprawnień należy powtórzyć kurs.
   
 
 Copyright 2006 © LE-SKI.pl | biuro@le-ski.pl